1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

Spracováva ich prevádzkovateľ internetovej stránky www.juditatelier.sk, (ďalej len Predávajúci): Dominika Voľanská, Kojatice 80, 082 32 Kojatice, Slovenská republika IČO: 52124061 DIČ: 1124944106,

Kontaktné údaje, kam sa môžete obrátiť v prípade otázok, podnetov: e-mail: obchod@juditatelier.sk

2. SPRACOVANE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spracovanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.juditatelier.sk a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Kupujúcim a Predávajúcim, na základe súhlasu Kupujúceho:

  • v zmysle ustanovenia článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej “GDPR”) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru
  • plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.juditatelier.sk potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu:

• meno a priezvisko
• adresa pobytu/adresa doručenia (ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát)
• telefónny kontakt
e-mailová adresa
• platobné údaje, sú správne a pravdivé.

Kupujúci, ktorý vyplnil dobrovoľne osobné údaje, týmto dáva súhlas na ich spracovanie so zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom/objednávkovom formulári.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predávajúcemu a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predávajúceho, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií a noviniek o pripravovaných produktoch a pod., a to elektronickými prostriedkami (formou e-mailu). Kupujúci má možnosť poskytnúť svoj dobrovoľný súhlas v objednávkovom/registračnom formulári zaškrtnutím pre odosielanie e-mailov pre marketingové účely, a tiež má možnosť kedykoľvek svoj súhlas zrušiť, zaškrtnutím políčka v e-maili – odhlásiť odber.

Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje boli v bezpečí. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou distribúcie produktov či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednávky. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Príjemcovia vašich osobných údajov sú:

  • Dominika Voľanská, Kojatice 80, 082 32 Kojatice, Slovenská republika IČO: 52124061 – ako prevádzkovateľ internetového obchodu, spracovateľ objednávok, reklamácií a pod.
  • kuriérska spoločnosť, ktorá doručuje produkty zákazníkovi, ako sprostredkovateľ

Zaväzujeme sa vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov pred ich stratou, poškodením alebo zničením. Spracovávame osobné údaje len pre účely realizácie objednávky.

5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu: ak sú súčasťou účtovných dokladov – kúpnych zmlúv, tak po dobu 10 rokov od skončenia daného účtovného obdobia, v ktorom účtovný doklad vznikol; alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to elektronicky na e-mail obchod@juditatelier.sk

5. AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME:

Uchovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľným súhlasom v objednávkovom formulári a to: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje.

Uchovávame osobné údaje – e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete dobrovoľným súhlasom vo formulári na odosielanie Newslettera (pre marketingové účely a odosielanie noviniek).

Uchovávame údaje cookies, ktoré sledujú vašu aktivitu na našej stránke – teda údaje o návštevnosti našej stránky, odkiaľ ste klikli na našu stránku, zobrazuje preferencie reklám či klikov na jednotlivé produkty. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi. Súbory cookies spracovávame dovtedy, kým sa ich nerozhodnete ručne vymazať, respektíve do uplynutia ich platnosti. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

6. AKÉ SÚ PRÁVA KUPUJÚCEHO/POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva:

– Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v tomto dokumente.

– Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

– Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz.

– Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov.

Na základe čl. 19 GDPR  je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

– Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcému, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

– Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúcemu alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie poskytuje Predávajúci bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúc administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúc administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúc administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby 
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Tieto Zásady o ochrane osobných údajov sú platné a účinné od 1.9.2019

error: