V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok nás radšej kontaktujte na obchod@juditatelier.sk kde vám ochotne poradíme a vyriešime váš problém s objednávkou.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Uvedený reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a môže obsahovať odkazy na jednotlivé body týchto Obchodných podmienok.

Uvedený Reklamačný poriadok je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode na https://juditatelier.sk.

Tento reklamačný poriadok vrátane poskytnutej záruky sa nevzťahuje na tovar resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode akoukoľvek osobou, ktorá sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa resp. na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, nepovažuje za spotrebiteľa. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade podľa predchádzajúcej vety riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv kupujúceho z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávaný za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

3. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Doba záruky na zakúpený tovar je poskytnutá kupujúcemu 24 mesiacov.  V prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4. PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU

Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenianesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Za vadu tovaru sa nepovažuje:

– ak k vade došlo mechanickým poškodením (ostré predmety a pod.) spôsobené kupujúcim

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré tomu tovar nezodpovedá

– vlhkosťou, chemickými, mechanickými vplyvmi (poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia make-upov, olejov, dráždivých čistiacich prostriedkov, parfumov a inej dekoratívnej kozmetiky)

– zanedbaním starostlivosti o údržbu tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, neprimeraným nosením a používaním tovaru

– nedodržaním návodu na ošetrovanie tovaru, praním pri vyšších teplotách a farbách inak ako je to dané

V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má kupujúci právo na: bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, výmenu tovaru. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.

Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5. POSTUP PRI UPLATNENÍ ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU – REKLAMÁCIA

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu ihneď bezodkladne /odporúčame predom radšej kontaktovať na obchod@juditatelier.skpo zistení vady u predávajúceho. Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je nutné ihneď uplatniť po prevzatí zásielky.

Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje kupujúci predávajúcemu poštou spolu s kópiou daňového dokladu (faktúry) a reklamačným formulárom (klik na text) na vrátenie tovaru zaslanou na adresu: Dominika Voľanská, Kojatice 80, 082 32 Svinia.

Predávajúci odporúča kupujúcemu za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako doporučenú zásielku so sledovacím číslom.

Za deň uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu sa považuje deň doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.

Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby kupujúci čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany kupujúcim reklamovaná.

Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe (faktúru) .

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis predávajúceho.

6. POSTUP PRI VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať kupujúci, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote predávajúcim, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok predávajúceho, pričom je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu, a to internetovej stránke internetového obchodu www.juditatelier.sk

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť znenie tohto reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinny od 1.9.2019

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo podľa § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené predávajúcemu a v tejto lehote musí byť doručený i tovar v pôvodnom stave.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia zakúpeného tovaru zaslať tovar späť  neporušený, nepoužitý, nepoškodený, nepratý, nenosený v pôvodnom stave na adresu:

 Dominika Voľanská, Kojatice 80, 082 32 Svinia

Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pribaliť aj kópiu faktúry a tento vyplnený Formulár . Náklady na prepravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu uhrádza kupujúci.

Formulár si môžete stiahnuť aj tu: https://juditatelier.sk/wp-content/uploads/2021/11/reklamacny-formular-juditatelier.sk_.pdf

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Ak bol tovar vrátený predávajúcemu v nepoškodenom stave, kupujúcemu sa vráti splatná kúpna cena tovaru bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru a odstúpenia od zmluvy. Vrátené budú všetky platby súvisiace so zmluvou, vrátane nákladov na dopravu.

Pokiaľ si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru predávajúcemu, ako je najlacnejší bežný spôsob, nie sme povinní uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady. Pod dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia nami ponúkaný.

error: